Begroting 2021
portal

PROGRAMMA'S 2021

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Wat mag het kosten?

Verkeer, vervoer en waterstaat

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Lasten:

-7.728

-3.935

-3.723

-3.598

-3.638

-3.638

Baten:

192

268

136

138

139

139

Resultaat voor reservering

-7.536

-3.668

-3.588

-3.460

-3.499

-3.499

Toevoeging aan de reserves

Onttrekking aan de reserves

Resultaat na reservering

-7.536

-3.668

-3.588

-3.460

-3.499

-3.499

Aansluiting met voorgaande begroting (x € 1.000)

Begroting 2020

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Programmabegroting 2020 - 2024 (t/m juli 2020)

-3.668

-3.588

-3.460

-3.499

-3.499

Mutaties MJB 2021-2024

12

-54

-62

-95

Nieuwe stand MJB 2021-2024

-3.668

-3.576

-3.514

-3.561

-3.594

Omschrijving taakveld

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Verkeer en vervoer

-7.416

-3.428

-3.438

-3.374

-3.419

-3.463

Parkeren

-139

-247

-141

-143

-145

-135

Recreatieve havens

20

8

3

3

3

4

Totaal

-7.536

-3.668

-3.576

-3.514

-3.561

-3.594

 Uitsplitsing begroting 2021 per taakveld (x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldi

2.1

Verkeer en vervoer

-3.521

84

-3.438

2.2

Parkeren

-143

2

-141

2.3

Recreatieve havens

-18

21

3

Totaal

-3.683

106

-3.576

Toelichting mutaties MJB 2021-2024 > € 100.000: jaarschijf 2021

Bedrag x € 1.000

 +/+ = voordeel; -/- = nadeel

Geen bijzonderheden

Totaal

Lasten & baten

x €1.000

Lasten

3.682.676

6,8 %

Baten

106.450

0,2 %

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 08:19:06 met de export van 11/18/2020 15:47:41