Begroting 2021
portal

DE PARAGRAFEN 2021

Lokale heffingen

Deze paragraaf biedt inzicht in het beleid van de lokale heffingen en geeft een overzicht van de te ontvangen en te verantwoorden lokale heffingen en belastingen. Hiermee ontstaat inzicht in de totale lastendruk, wat van belang is voor de integrale afweging tussen enerzijds beleid en anderzijds inkomsten. De lokale heffingen vormen een belangrijke inkomstenbron van de gemeente.

Doelstelling
Doelstelling van lokale heffingen is het als gemeente verwerven van eigen middelen uit belastingen en overige heffingen ter dekking van algemene en specifieke uitgaven in het kader van de uitvoering van gemeentelijke taken.

Wettelijk kader
In artikel 219 van de Gemeentewet staat aangegeven op basis waarvan de gemeentelijke belastingen en heffingen kunnen worden geheven. Een deel van deze lokale heffingen staat opgesomd in de Gemeentewet zelf, daarnaast bieden bijzondere wetten de mogelijkheid om te heffen, bijvoorbeeld de Wet Milieubeheer (afvalstoffenheffing). Legitimatie (invoering, wijziging of intrekking) van lokale heffingen geschiedt door middel van door de gemeenteraad vast te stellen belastingverordeningen.
Het totale pakket van gemeentelijke heffingen bestaat op dit moment uit negen verschillende belastingen / heffingen. De tarieven, grondslagen en overige bepalingen van de in deze paragraaf genoemde heffingen worden jaarlijks door uw raad uiterlijk in de maand december vastgesteld in de navolgende verordeningen:

  • Verordening onroerende-zaakbelastingen Bloemendaal;
  • Verordening belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten Bloemendaal;
  • Verordening afvalstoffenheffing Bloemendaal;
  • Verordening rioolheffing Bloemendaal;
  • Verordening toeristenbelasting Bloemendaal;
  • Verordening parkeerbelasting Bloemendaal;
  • Verordening precariobelasting Bloemendaal;
  • Verordening lijkbezorgingsrechten Bloemendaal;
  • Legesverordening Bloemendaal.

Bij de heffingen is een onderscheid tussen belastingen en retributies.

Belastingen
Belastingen hebben een algemeen karakter en geen directe relatie met een gemeentelijke taak. Zij worden onder meer geheven als een bijdrage in de kosten van de voorzieningen van openbaar nut die de gemeente heeft getroffen. Er is sprake van autonoom beleid ten aanzien van de hoogte van de belastingtarieven.

Retributies
Retributies hebben wel een directe relatie met een gemeentelijke taak, zoals de reinigingsdienst, rioleringen, begraafplaats en vergunningen / leges. Dat geld bestemt de gemeente uitsluitend voor die doelen. Bij de retributies mogen de geraamde baten van de rechten niet uitgaan boven de geraamde lasten ter zake (maximaal kostendekkende tarieven).

Uitvoering
De aanslagen onroerende en roerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffing worden via een gecombineerd biljet opgelegd. Deze aanslagoplegging en de daaraan gekoppelde invordering wordt namens de gemeente verzorgd door de gemeenschappelijke regeling ‘Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid’ (GBKZ). Deze gemeenschappelijke regeling verzorgt ook de heffing en invordering voor de gemeenten Heemstede en Zandvoort. Wanneer een belastingplichtige er voor kiest om gebruik te maken van automatische incasso dan kan deze gecombineerde aanslag in zeven termijnen worden voldaan. Is er geen sprake van automatische incasso, dan moet de aanslag binnen twee maanden betaald zijn.
De heffing en invordering van de grafrechten wordt door de gemeente Bloemendaal zelf verzorgd.

Ontwikkelingen
De lokale heffingen vormen naast de Algemene Uitkering van het Rijk een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente. Het merendeel van de lokale inkomsten bestaat uit de onroerende zaakbelasting, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.

Op 21 februari 2017 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om precario op netwerken af te schaffen, daarbij geldt een overgangstermijn van 5 jaar. Onder de overgangsregeling kan de gemeente maximaal heffen naar het tarief zoals dat gold op 10 februari 2016. Zo wordt voorkomen dat de tarieven verder oplopen en het aantal gemeenten dat precario heft verder stijgt. Het wetsvoorstel gaat uit van afschaffing, maar geeft gemeenten tot en met 2021 nog de mogelijkheid om precariobelasting te heffen. Gevolg is dat vanaf 2022 bij de gemeente Bloemendaal een substantieel deel van de begroting wegvalt (namelijk € 756.537). Op aanbeveling van de Provincie Noord-Holland is de opbrengst voor de begrotingsjaren 2020 en 2021 als incidenteel gelabeld. Precariobelasting voor terrassen en dergelijke blijft wel bestaan.

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 08:19:06 met de export van 11/18/2020 15:47:41