Begroting 2021
portal

DE PARAGRAFEN 2021

Lokale heffingen

Beleid opbrengst en dekking

Het beleid ten aanzien van de opbrengst van de in deze paragraaf genoemde belastingen en retributies voor de jaren 2021-2024 is als volgt:

  • Onroerende-zaakbelastingen: inflatiepercentage (1,8%) koppeling met het landelijk inflatiecijfer voor de loon-prijsontwikkeling (CPI) volgens het Centraal Planbureau (CPB);
  • roerende belasting op woon- en bedrijfsruimten: inflatiepercentage (1,8%);
  • rioolheffing: 100% kostendekking;
  • afvalstoffenheffing: 100% kostendekking;
  • begrafenisrechten: 100% kostendekking;
  • leges: inflatiepercentage (1,8%), 100% kostendekking;
  • precariobelasting op netwerken: gelijk aan tarief belastingjaar 2020;
  • gewone precariobelasting: inflatiepercentage (1,8%);
  • parkeerbelasting: de parkeertarieven Bloemendaal aan Zee stijgen met 4%; die van Bloemendaal dorp met het inflatiepercentage van 1,8%; de tarieven voor parkeervergunningen worden in 3 jaar tijd verhoogd naar een kostendekkend niveau (2021 = 1e jaar transitie);
  • toeristenbelasting: verhoging van € 3,00 naar € 3,25 per overnachting.

Voor de twee laatste belastingsoorten geldt dat er geen koppeling (meer) is met die van de gemeente Zandvoort.

Inflatiecorrectie
Voor de heffingen en belastingen geldt een koppeling met het landelijk inflatiecijfer voor de loon- en prijsontwikkeling van het Centraal Planbureau. Dit beleid betekent dat de onroerende-zaakbelastingen, de roerende-zaakbelastingen, de gewone precariobelasting, de leges en de parkeer- en toeristenbelasting in 2021 trendmatig worden verhoogd. Voor het begrotingsjaar 2021 wordt conform de vastgestelde kadernota voorgesteld de tarieven van de onroerende-zaakbelastingen, de gewone precariobelasting, de leges en de parkeerbelasting voor Bloemendaal dorp, ten opzichte van de tarieven 2020 te verhogen met 1,8%. De tarieven van de parkeerbelastingen voor Bloemendaal aan Zee stijgen met 4% (inclusief inflatie van 1,8%). De toeristenbelasting stijgt inclusief inflatie van € 3,00 naar € 3,25 per overnachting.

OZB
Er wordt gestuurd op realisatie van de te behalen inkomsten rekening houdende met de 1,8% prijsinflatie volgens de kadernota en de areaaluitbreiding als gevolg van nieuwbouw. Dit laatste om de korting op de 'inkomstenmaatstaf algemene uitkering' te compenseren. Op 1 januari 2021 begint een nieuw WOZ-tijdvak met waardepeildatum 1 januari 2020. Als in het WOZ-tijdvak (1-1-2019 tot 1-1-2020) sprake is van waardestijgingen/-dalingen, dan vindt, rekening houdend met de beschikbare belastingcapaciteit, een verrekening plaats via een evenredige respectievelijke verlaging/verhoging van de ozb-tarieven 2021. De marktontwikkeling tussen 1 januari 2019 en 1 januari 2020 bij woningen wordt, op basis van informatie van de  Waarderingskamer, geschat op 7%. Voor niet-woningen wordt de waardeontwikkeling
over dezelfde periode geschat op 1%.

Rioolheffing
Voor de rioolheffing worden tarieven gehanteerd die hoogstens kostendekkend zijn. De geraamde baten mogen de geraamde lasten niet overschrijden. Hiertoe is een overzicht van baten en lasten opgenomen inclusief een toelichting van de beleidsuitgangspunten. De kosten worden voor 40% bij de eigenaar en voor 60% bij de gebruiker verhaald. Het eigenarentarief voor de rioolheffing is gebaseerd op de WOZ waarde. Het gebruikerstarief is gebaseerd op het waterverbruik. Op 28 september 2017 is het nieuw verbreed Gemeentelijk Rioleringsprogramma (VGRP) over de planperiode 2017-2021 vastgesteld. Uit het VGRP is gebleken dat er geen sprake is van 100% kostendekkendheid. Dit is reden geweest om vanaf het begrotingsjaar 2018 naast de correctie voor inflatie een extra verhoging van 1,8% door te voeren. De uit het VGRP voortvloeiende financiële consequenties zijn in de meerjarenbegroting 2021-2024 verwerkt.

Afvalstoffenheffing
Voor de afvalstoffenheffing geldt het beleid van volledige kostendekking. Evenals bij de rioolheffing geldt dat de geraamde baten de geraamde lasten niet mogen overschrijden. Voor het inzicht wordt verwezen naar het overzicht van baten en lasten en de bijbehorende toelichting op de beleidsuitgangspunten. De gemeente Bloemendaal heeft met Meerlanden een dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor de huishoudelijke afvalinzameling.

Grafrechten
Ook voor de grafrechten geldt het beleid van volledige kostendekking.

Precariobelasting
Precariobelasting wordt geheven voor onder andere kabels en leidingen in gemeentegrond, voorwerpen die vergunningplichtig zijn, terrassen en ligplaatsen. Voor kabels en leidingen in gemeentegrond is 2021 het laatste jaar dat heffing mogelijk is.

Parkeerbelasting
De tarieven van de parkeerbelastingen liften jaarlijks mee met de inflatie-aanpassingen. De tarieven voor het strand werden van oudsher afgestemd op de Zandvoortse tarieven. Vanaf het belastingjaar 2021 wordt deze koppeling los gelaten. In lijn met de uitgangspunten van het bij de kadernota 2021 vastgestelde amendement worden de tarieven Bloemendaal aan Zee verhoogd met 4%. Die van Bloemendaal dorp stijgen met het inflatiepercentage van 1,8%. De gemiddelde parkeerduur blijft gelijk. De raming van deze belangrijke inkomstenbron van de gemeente is sterk afhankelijk van weersomstandigheden en wisselende aantallen evenementen. Met dat risico is in de opzet van de raming rekening gehouden.

Indien geen, of te weinig, parkeerbelasting is voldaan, kan de gemeente een naheffingsaanslag opleggen, vermeerderd met kosten. Deze kostenopslag moet door de gemeente worden onderbouwd. De gemeente moet kunnen laten zien dat de kosten per naheffingsaanslag (op ramingsbasis) gelijk of hoger liggen dan dit bedrag.Het maximumbedrag dat voor de kostenopslag in rekening kan worden gebracht bedraagt per 1 januari 2021 € 65,30. Dit bedrag groeit jaarlijks mee met het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie.

Toeristenbelasting
Het tarief van de toeristenbelasting in Bloemendaal lift jaarlijks mee met de inflatie-aanpassingen en werd van oudsher afgestemd op de Zandvoortse tarieven. De koppeling met de Zandvoortse tarieven wordt met ingang van het belastingjaar 2021 los gelaten.
In lijn met de uitgangspunten van het bij de kadernota 2021 vastgestelde amendement wordt het Bloemendaalse tarief per 1 januari 2021 verhoogd van € 3,00 naar € 3,25.

Kwijtscheldingsbeleid
De gemeente voert een kwijtscheldingsbeleid conform de Invorderingswet 1990.
Indien een belastingplichtige niet of over te weinig financiële middelen beschikt om de belastingaanslag te voldoen, wordt voor 100% kwijtschelding verleend indien uit een vermogenstoets en een inkomenstoets blijkt dat het inkomen gelijk is aan of minder dan het wettelijk minimuminkomen (bijstandsnorm).
Kwijtschelding wordt alleen verleend indien het een aanslag betreft voor onroerende-zaakbelasting, roerende-zaakbelastingen, afvalstoffenheffing (alleen voor de eerste afvalcontainer, niet voor extra containers) en rioolheffing voor het gebruikersgedeelte. De overige heffingen zijn in de betreffende belastingverordeningen uitgesloten van kwijtschelding.

Het bedrag aan kwijtscheldingen bedroeg / bedraagt (bedragen in €):

Kwijtschelding

2019 (W)

2020 (B)

2021 (B)

Afvalstoffenheffing

 54.061

€ 60.000

€ 60.000

Rioolheffing

27.697

€ 32.000

€ 32.000

Totaal

 81.758

€ 92.000

€ 92.000

Zowel de raming kwijtschelding afvalstoffenheffing als kwijtschelding rioolheffing is ten opzichte van het begrotingsjaar 2020 op basis van realisatiecijfers niet bijgesteld.

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 08:19:06 met de export van 11/18/2020 15:47:41