Begroting 2021
portal

PROGRAMMA'S 2021

Onderwijs

Wat mag het kosten?

Onderwijs

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Lasten:

-2.110

-2.178

-2.191

-2.171

-2.153

-2.153

Baten:

193

198

138

140

142

142

Resultaat voor reservering

-1.917

-1.979

-2.054

-2.031

-2.011

-2.011

Toevoeging aan de reserves

Onttrekking aan de reserves

Resultaat na reservering

-1.917

-1.979

-2.054

-2.031

-2.011

-2.011

Aansluiting met voorgaande begroting (x € 1.000)

Begroting 2020

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Programmabegroting 2020 - 2024 (t/m juli 2020)

-1.979

-2.054

-2.031

-2.011

-2.011

Mutaties MJB 2021-2024

106

-17

-9

-14

Nieuwe stand MJB 2021-2024

-1.979

-1.948

-2.049

-2.019

-2.024

Omschrijving taakveld

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Onderwijshuisvesting

-1.396

-1.407

-1.421

-1.547

-1.542

-1.540

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-521

-572

-527

-502

-477

-485

Totaal

-1.917

-1.979

-1.948

-2.049

-2.019

-2.024

 Uitsplitsing begroting 2021 per taakveld (x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldi

4.2

Onderwijshuisvesting

-1.421

-1.421

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-766

239

-527

Totaal

-2.187

239

-1.948

Toelichting mutaties MJB 2021-2024 > € 100.000: jaarschijf 2021

Bedrag x € 1.000

 +/+ = voordeel; -/- = nadeel

Lagere kapitaallasten onderwijshuisvesting

168

Structurele verhoging vergoeding OZB aan scholen

-83

Per saldo diverse voordelen en nadelen programma 4 Onderwijs

21

Totaal

106

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 08:19:06 met de export van 11/18/2020 15:47:41