Begroting 2021
portal

PROGRAMMA'S 2021

Volksgezondheid en Milieu

Wat mag het kosten?

Volksgezondheid en milieu

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Lasten:

-7.655

-7.815

-7.943

-7.905

-8.020

-8.020

Baten:

7.685

7.894

8.081

8.017

8.120

8.120

Resultaat voor reservering

31

79

138

112

99

99

Toevoeging aan de reserves

Onttrekking aan de reserves

Resultaat na reservering

31

79

138

112

99

99

Aansluiting met voorgaande begroting (x € 1.000)

Begroting 2020

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Programmabegroting 2020 - 2024 (t/m juli 2020)

79

138

112

99

99

Mutaties MJB 2021-2024

-6

-52

47

45

Nieuwe stand MJB 2021-2024

79

132

60

147

144

Omschrijving taakveld

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Volksgezondheid

-885

-911

-942

-943

-951

-958

Riolering

666

720

736

720

715

720

Afval

709

847

880

889

898

907

Milieubeheer

-530

-627

-607

-669

-581

-594

Begraafplaatsen en crematoria

71

50

65

64

66

69

Totaal

31

79

132

60

147

144

 Uitsplitsing begroting 2021 per taakveld (x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldi

7.1

Volksgezondheid

-942

-942

7.2

Riolering

-3.044

3.780

736

7.3

Afval

-3.071

3.950

880

7.4

Milieubeheer

-607

-607

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-305

370

65

Totaal

-7.969

8.101

132

Toelichting mutaties MJB 2021-2024 > € 100.000: jaarschijf 2021

Bedrag x € 1.000

 +/+ = voordeel; -/- = nadeel

Geen bijzonderheden

Totaal

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 08:19:06 met de export van 11/18/2020 15:47:41