Begroting 2021
portal

Meerjarenbegroting

Geprognoticeerde balans per ultimo 2019-2024

ACTIVA (bedragen x € 1.000)

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

1.

Vaste Activa

1a

Immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

1b

Materiële vaste activa

- investeringen met een economisch nut

30.223

30.341

31.776

30.203

28.686

27.248

- investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden gegeven

22.095

22.919

23.043

22.377

21.715

21.071

- investeringen in openbare ruimte met alleen maatschappelijk nut

3.807

8.068

6.368

6.032

5.711

5.414

1c

Financiële vaste activa

- kapitaalverstrekking aan deelnemingen

345

345

345

345

345

345

- kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen

34

34

34

34

34

34

- overige langlopende leningen

801

832

770

755

738

722

- overige uitzettingen met een looptijd >1 jaar

0

0

0

0

0

0

2.

Vlottende Activa

2a

Voorraden

- grond/ en hulpstoffen niet in exploitatie genomen bouwgronden

0

0

0

0

0

0

- onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

0

0

0

0

0

0

2b

Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar

6.839

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

2c

Liquide Middelen

10

0

562

363

12

373

2d

Overlopende activa

1.274

1.800

776

183

1.800

1.800

PASSIVA (bedragen x € 1.000)

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

3.

Vaste Passiva

3a

Eigen vermogen

- algemene reserve

17.049

19.261

29.321

28.968

28.902

29.102

- bestemmingsreserves

8.194

8.195

7.796

7.627

7.457

7.288

- gerealiseerd resultaat

357

0

0

0

0

0

3b

Voorzieningen

3.374

2.882

2.984

3.144

3.391

3.733

3c

Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer

- onderhandse leningen

22.656

22.650

20.350

19.200

18.050

16.900

- waarborgsommen

6

5

0

0

0

0

4.

Vlottende Passiva

Kasgeldlening

7000

4a

Netto vlottende schulden korter dan één jaar

- banksaldo

0

9.546

0

989

685

- overige schulden

4.080

4.999

6.422

4.552

3.450

2.498

4b

Overlopende passiva

2.711

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

Totaal Passiva

65.427

70.339

69.673

66.291

65.040

63.006

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 08:19:06 met de export van 11/18/2020 15:47:41