Begroting 2021
portal

PROGRAMMA'S 2021

Economie

Wat mag het kosten?

Economie

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Lasten:

-419

-112

-114

-121

-117

-117

Baten:

1.209

1.436

1.463

1.491

1.519

1.519

Resultaat voor reservering

790

1.324

1.349

1.370

1.402

1.402

Toevoeging aan de reserves

Onttrekking aan de reserves

Resultaat na reservering

790

1.324

1.349

1.370

1.402

1.402

Aansluiting met voorgaande begroting (x € 1.000)

Begroting 2020

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Programmabegroting 2020 - 2024 (t/m juli 2020)

1.324

1.349

1.370

1.402

1.402

Mutaties MJB 2021-2024

88

88

89

116

Nieuwe stand MJB 2021-2024

1.324

1.437

1.458

1.491

1.518

Omschrijving taakveld

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Economische ontwikkeling

-42

-47

-48

-49

-50

-50

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-312

11

13

9

15

15

Economische promotie

1.144

1.359

1.472

1.499

1.526

1.553

Totaal

790

1.324

1.437

1.458

1.491

1.518

 Uitsplitsing begroting 2021 per taakveld (x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldi

3.1

Economische ontwikkeling

-48

-48

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-66

79

13

3.4

Economische promotie

1.472

1.472

Totaal

-114

1.552

1.437

Toelichting mutaties MJB 2021-2024 > € 100.000: jaarschijf 2021

Bedrag x € 1.000

 +/+ = voordeel; -/- = nadeel

Verhoging opbrengst toeristenbelasting cf. kadernota 2021

87

Per saldo diverse voordelen en nadelen programma 3 Economie

1

Totaal

88

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 08:19:06 met de export van 11/18/2020 15:47:41