Begroting 2021
portal

PROGRAMMA'S 2021

Veiligheid

Wat mag het kosten?

Veiligheid

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Lasten:

-2.213

-2.465

-2.542

-2.482

-2.588

-2.588

Baten:

29

31

16

16

16

16

Resultaat voor reservering

-2.185

-2.434

-2.526

-2.466

-2.572

-2.572

Toevoeging aan de reserves

Onttrekking aan de reserves

Resultaat na reservering

-2.185

-2.434

-2.526

-2.466

-2.572

-2.572

Aansluiting met voorgaande begroting (x € 1.000)

Begroting 2020

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Programmabegroting 2020 - 2024 (t/m juli 2020)

-2.434

-2.526

-2.466

-2.572

-2.572

Mutaties MJB 2021-2024

-46

-46

45

34

Nieuwe stand MJB 2021-2024

-2.434

-2.572

-2.512

-2.526

-2.538

Omschrijving taakveld

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Crisisbeheersing en brandweer

-1.356

-1.559

-1.676

-1.601

-1.601

-1.602

Openbare orde en veiligheid

-829

-875

-895

-910

-925

-936

Totaal

-2.185

-2.434

-2.572

-2.512

-2.526

-2.538

 Uitsplitsing begroting 2021 per taakveld (x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldi

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-1.676

-1.676

1.2

Openbare orde en veiligheid

-911

15

-895

Totaal

-2.587

15

-2.572

Toelichting mutaties MJB 2021-2024 > € 100.000: jaarschijf 2021

Bedrag x € 1.000

 +/+ = voordeel; -/- = nadeel

Omzetten budget naar voorziening 'investeringen reddingsbrigade'

-46

Totaal

-46

Lasten & baten

x €1.000

Lasten

2.587.164

4,8 %

Baten

15.297

0,0 %

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 08:19:06 met de export van 11/18/2020 15:47:41