Begroting 2021
portal

PROGRAMMA'S 2021

Sport, Cultuur en Recreatie

Wat mag het kosten?

Sport, cultuur en recreatie

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Lasten:

-5.326

-5.618

-5.590

-5.650

-5.698

-5.698

Baten:

1.072

1.115

1.114

1.115

1.136

1.136

Resultaat voor reservering

-4.254

-4.503

-4.476

-4.535

-4.562

-4.562

Toevoeging aan de reserves

Onttrekking aan de reserves

Resultaat na reservering

-4.254

-4.503

-4.476

-4.535

-4.562

-4.562

Aansluiting met voorgaande begroting (x € 1.000)

Begroting 2020

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Programmabegroting 2020 - 2024 (t/m juli 2020)

-4.503

-4.476

-4.535

-4.562

-4.562

Mutaties MJB 2021-2024

92

118

142

121

Nieuwe stand MJB 2021-2024

-4.503

-4.384

-4.416

-4.420

-4.441

Omschrijving taakveld

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Sportbeleid en activering

-501

-461

-504

-511

-520

-528

Sportaccommodaties

-112

-160

-101

-99

-97

-89

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-669

-654

-596

-607

-573

-585

Cultureel erfgoed

-126

-159

-134

-136

-138

-141

Media

-528

-530

-517

-474

-460

-432

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-2.318

-2.538

-2.532

-2.590

-2.632

-2.666

Totaal

-4.254

-4.503

-4.384

-4.416

-4.420

-4.441

 Uitsplitsing begroting 2021 per taakveld (x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldi

5.1

Sportbeleid en activering

-524

20

-504

5.2

Sportaccommodaties

-362

261

-101

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-891

295

-596

5.5

Cultureel erfgoed

-134

-134

5.6

Media

-517

-517

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-3.081

549

-2.532

Totaal

-5.509

1.125

-4.384

Toelichting mutaties MJB 2021-2024 > € 100.000: jaarschijf 2021

Bedrag x € 1.000

 +/+ = voordeel; -/- = nadeel

Lagere kapitaallasten beschoeiingen en tractie

40

Opheffen structureel budget voor het organiseren van een lentefestival

40

Per saldo diverse voordelen en nadelen programma 5 Sport, cultuur en recreatie

12

Totaal

92

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 08:19:06 met de export van 11/18/2020 15:47:41