Begroting 2021
portal

PROGRAMMA'S 2021

Sociaal Domein

Kaders

Beleidskaders
Algemeen

Jeugdwet

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Participatiewet c.a.

Omgevingsfactoren

  • Rijksbeleid
  • Omvang van de toegekende budgetten
  • (Boven)regionale samenwerking
  • Toename bestand uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
  • Toename bestand uitkeringsgerechtigden als gevolg van Coronacrisis
  • Aantal jeugdigen
  • Toegang tot jeugdhulp loopt in de meeste gevallen langs andere wegen dan via de gemeente (huisarts, jeugdarts, medisch specialist etc.)
  • Privacyaspecten
  • Concurrentie op banen (ouderen, statushouders, garantiebanen)
  • Samenwerking binnen de regio Zuid-Kennemerland en IJmond

Verplichte kengetallen

Kengetal

Eenheid - Bron

Uitkomst

Jaar

Banen

Aantal per 1.000 inwoners 15 - 64 jaar

482,5

2018

Bron: CBS / LISA

491,6

2019

Jongeren met een delict voor de rechter

% 12 t/m 21 jarigen

1,00%

2016

Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

0,00%

2017

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

1,83%

2015

Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

2,00%

2018

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

64,90%

2017

Bron: CBS

66,00%

2018

67,40%

2019

Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

0,52%

2015

Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

1,00%

2018

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 10.000 inwoners

120,9

1e hj 2019

Bron: CBS

131,8

2e hj 2019

Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners van 15 - 64 jaar

84,2

1e hj 2019

Bron: CBS

91,8

2e hj 2019

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

6,90%

2e hj 2018

Bron: CBS

6,90%

1e hj 2019

7,20%

2e hj 2019

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

0,40%

1e hj 2018

Bron: CBS

0,60%

1e hj 2019

0,60%

2e hj 2019

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

0,30%

2e hj 2015

Bron: CBS

geen info

geen info

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Aantal per 10.000 inwoners

580

2e hj 2018

Bron: GMSD

570

1e hj 2019

580

2e hj 2019

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 08:19:06 met de export van 11/18/2020 15:47:41