Begroting 2021
portal

PROGRAMMA'S 2021

Sociaal Domein

Wat mag het kosten?

Sociaal domein

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Lasten:

-15.292

-17.217

-15.094

-15.157

-15.184

-15.184

Baten:

2.909

4.319

2.692

2.692

2.692

2.692

Resultaat voor reservering

-12.383

-12.898

-12.402

-12.465

-12.492

-12.492

Toevoeging aan de reserves

Onttrekking aan de reserves

Resultaat na reservering

-12.383

-12.898

-12.402

-12.465

-12.492

-12.492

Aansluiting met voorgaande begroting (x € 1.000)

Begroting 2020

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Programmabegroting 2020 - 2024 (t/m juli 2020)

-12.898

-12.402

-12.465

-12.492

-12.492

Mutaties MJB 2021-2024

-704

-745

-785

-863

Nieuwe stand MJB 2021-2024

-12.898

-13.106

-13.210

-13.276

-13.355

Omschrijving taakveld

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Samenkracht en burgerparticipatie

-1.719

-1.736

-1.788

-1.796

-1.826

-1.849

Wijkteams

-1.093

-1.258

-1.116

-1.135

-1.154

-1.173

Inkomensregelingen

-1.325

-1.281

-1.645

-1.686

-1.626

-1.636

Begeleide participatie

-780

-774

-782

-746

-749

-699

Arbeidsparticipatie

-289

-418

-388

-388

-388

-388

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-1.235

-1.137

-1.125

-1.131

-1.137

-1.143

Maatwerkdienstverlening 18+

-2.632

-3.002

-2.940

-2.958

-2.977

-2.995

Maatwerkdienstverlening 18-

-3.277

-3.274

-3.321

-3.370

-3.420

-3.471

Geëscaleerde zorg 18-

-32

-18

Totaal

-12.383

-12.898

-13.106

-13.210

-13.276

-13.355

 Uitsplitsing begroting 2021 per taakveld (x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldi

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-1.796

8

-1.788

6.2

Wijkteams

-1.116

-1.116

6.3

Inkomensregelingen

-4.937

3.292

-1.645

6.4

Begeleide participatie

-782

-782

6.5

Arbeidsparticipatie

-388

-388

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-1.135

10

-1.125

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-3.001

62

-2.940

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-3.321

-3.321

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

Totaal

-16.478

3.372

-13.106

Toelichting mutaties MJB 2021-2024 > € 100.000: jaarschijf 2021

Bedrag x € 1.000

 +/+ = voordeel; -/- = nadeel

Loonstijging 2,1 % cf. kadernota 2021 en aanpassing toerekening uren op programma 6

52

Aanpassen diverse budgetten IASZ

-212

Verhogen budgetten jeugdhulp

-518

Incidenteel budget maatschappelijke begeleiding statushouders

-53

Structurele verlaging bijdrage 'Bloemendaal Samen'

40

Per saldo diverse voordelen en nadelen programma 6 Sociaal domein

-13

Totaal

-704

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 08:19:06 met de export van 11/18/2020 15:47:41