Begroting 2021
portal

PROGRAMMA'S 2021

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Wat mag het kosten?

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Lasten:

-1.712

-2.026

-1.787

-1.824

-1.862

-1.862

Baten:

1.116

1.046

1.066

1.087

1.108

1.108

Resultaat voor reservering

-596

-979

-721

-737

-754

-754

Toevoeging aan de reserves

Onttrekking aan de reserves

Resultaat na reservering

-596

-979

-721

-737

-754

-754

Aansluiting met voorgaande begroting (x € 1.000)

Begroting 2020

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Programmabegroting 2020 - 2024 (t/m juli 2020)

-979

-721

-737

-754

-754

Mutaties MJB 2021-2024

-31

-31

-31

-48

Nieuwe stand MJB 2021-2024

-979

-752

-768

-785

-802

Omschrijving taakveld

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Ruimtelijke ordening

-662

-821

-753

-768

-783

-799

Wonen en bouwen

66

-158

1

-2

-3

Totaal

-596

-979

-752

-768

-785

-802

 Uitsplitsing begroting 2021 per taakveld (x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldi

8.1

Ruimtelijke ordening

-857

104

-753

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

8.3

Wonen en bouwen

-899

900

1

Totaal

-1.756

1.004

-752

Toelichting mutaties MJB 2021-2024 > € 100.000: jaarschijf 2021

Bedrag x € 1.000

 +/+ = voordeel; -/- = nadeel

Geen bijzonderheden

Totaal

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 08:19:06 met de export van 11/18/2020 15:47:41