Begroting 2021
portal

DE PARAGRAFEN 2021

Bedrijfsvoering en Overhead

Onder overhead wordt verstaan alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Door gebruikmaking van deze definitie kan een eenduidig inzicht worden gegeven in de kosten die direct zijn toe te rekenen aan de taakvelden. Grofweg kunnen de kosten van overhead worden verdeeld in ondersteunende afdelingen c.q. teams en ondersteunende personen op de taakvelden.
Alle kosten voor overhead zijn apart centraal begroot op het taakveld 0.4 en worden niet doorbelast aan de taakvelden waar de directe kosten op staan.
De overhead van de gemeente Bloemendaal bestaat uit:

  • leidinggevenden primair proces;
  • financiën, toezicht en controle;
  • personeel en organisatie;
  • inkoop;
  • communicatie;
  • juridische zaken;
  • bestuurszaken en bestuursondersteuning;
  • informatiebeheer, -voorziening en automatisering;
  • facilitaire zaken en huisvesting.

De huisvesting heeft betrekking op ruimten voor de uitvoering van de algemene taken van de eigen gemeentelijke organisatie.

De bijdragen van de verbonden partijen (o.a. IASZ en GBKZ) worden verantwoord op het taakveld/de taakvelden waarvoor werkzaamheden worden verricht. Dat sluit aan bij het gewijzigde BBV waarbij de beleidsdoelstellingen van verbonden partijen bij de programma’s moeten worden opgenomen.

Het centraal opnemen van de kosten van overhead betekent dat het niet langer mogelijk is om uit de taakvelden alle tarieven te bepalen. De wijziging van de begrotingsvoorschriften heeft echter geen wijziging tot gevolg van de fiscale voorschriften. In de paragraaf lokale heffingen zijn uit oogpunt van transparantie verplichte berekeningsmodellen opgenomen waaruit blijkt hoe de tarieven zijn berekend en welke beleidskeuzes bij die berekening zijn gemaakt. De berekening van de tarieven geschiedt extracomptabel waarbij de overhead op consistente wijze is toegerekend. Gekozen is voor een toerekening op basis van de personeelslasten welke aansluit met het door het CBS gehanteerde model. De kosten van overhead zijn in de vorm van een opslag meegenomen in de tarieven van bij derden in rekening te brengen kosten zoals de retributies rioolheffing, afvalstoffenheffing en begrafenisrechten. Voor een nadere toelichting en uiteenzetting wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen.

Voor de beleidsmatige ontwikkelingen op het terrein van bedrijfsvoering (human resource management, GRIT, informatisering en inkoop) wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering.

OMSCHRIJVING OVERHEAD

Leidinggevenden primair proces

2021

2022

2023

2024

Lasten

-301.383

-307.531

-313.808

-320.217

Baten

0

0

0

0

Saldo

-301.383

-307.531

-313.808

-320.217

Financiën, toezicht en control

2021

2022

2023

2024

Lasten

-974.730

-941.341

-858.296

-875.598

Baten

0

0

0

0

Saldo

-974.730

-941.341

-858.296

-875.598

P&O , HRM

2021

2022

2023

2024

Lasten

-1.455.185

-1.481.218

-1.507.525

-1.530.615

Baten

0

0

0

0

Saldo

-1.455.185

-1.481.218

-1.507.525

-1.530.615

Inkoopfunctie

2021

2022

2023

2024

Lasten

-142.244

-150.953

-154.271

-156.853

Baten

0

0

0

0

Saldo

-142.244

-150.953

-154.271

-156.853

Communicatie

2021

2022

2023

2024

Lasten

-436.416

-413.565

-375.860

-383.305

Baten

0

0

0

0

Saldo

-436.416

-413.565

-375.860

-383.305

Juridische zaken

2021

2022

2023

2024

Lasten

-709.871

-676.817

-658.994

-671.413

Baten

0

0

0

0

Saldo

-709.871

-676.817

-658.994

-671.413

Bestuurszaken en -ondersteuning

2021

2022

2023

2024

Lasten

-688.934

-702.999

-717.359

-732.020

Baten

0

0

0

0

Saldo

-688.934

-702.999

-717.359

-732.020

Informatiebeheer (DIV)

2021

2022

2023

2024

Lasten

-230.425

-235.130

-239.934

-244.839

Baten

0

0

0

0

Saldo

-230.425

-235.130

-239.934

-244.839

Facilitaire zaken

2021

2022

2023

2024

Lasten

-624.968

-636.301

-647.845

-659.612

Baten

0

0

0

0

Saldo

-624.968

-636.301

-647.845

-659.612

Informatievoorz. & Automatisering

2021

2022

2023

2024

Lasten

-2.692.542

-2.687.922

-2.731.328

-2.703.915

Baten

676.422

686.910

697.615

708.488

Saldo

-2.016.120

-2.001.012

-2.033.713

-1.995.427

Huisvestingskosten

2021

2022

2023

2024

Lasten

-775.306

-775.906

-773.927

-776.104

Baten

40.281

41.006

41.744

42.496

Saldo

-735.025

-734.900

-732.183

-733.608

Uitbestedingskosten bedrijfsvoering

2021

2022

2023

2024

Lasten

-285.530

-308.489

-313.502

-316.788

Baten

0

0

0

0

Saldo

-285.530

-308.489

-313.502

-316.788

OVERHEAD LASTEN

-9.317.534

-9.318.172

-9.292.649

-9.371.279

OVERHEAD BATEN

716.703

727.916

739.359

750.984

OVERHEAD TOTAAL

-8.600.831

-8.590.256

-8.553.290

-8.620.295

Uren- verdeling

Binnendienst

Buitendienst

Totaal

FTE 2021

FTE 2020

2021

179.246

42.213

221.459

Bin

116,85

Bin

115,84

Bui

27,52

Bui

27,52

Gemiddelde uurtarieven

2021

2021

2020

2020

Bruto uurtarief salarissen

Binnendienst

Buitendienst

Binnendienst

Buitendienst

Uurtarief opslag

52,81

39,51

53,06

38,70

Overhead

42,81

21,97

42,35

23,31

Gemiddeld uurtarief

95,62

61,48

95,41

62,01

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 08:19:06 met de export van 11/18/2020 15:47:41