Begroting 2021
portal

DE PARAGRAFEN 2021

Financiering

Risicobeheer

Risicobeheer
De gemeente verstrekt uitsluitend gelden of stelt garanties indien dat gebeurt uit hoofde van de publieke taak, niet gericht is op het verkrijgen van inkomen en er geen overmatige risico’s gelopen worden.

Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet geeft het renterisico op korte termijn (korter dan één jaar) weer. Jaarlijks geeft het ministerie aan welk bedrag gemeenten met kortlopende geldleningen mogen financieren: de kasgeldlimiet. Onder de kasgeldlimiet valt ook het 'rood' staan op de rekening-courant.
De limiet bedraagt 8,5% van de totale exploitatiebegroting. In 2021 komt dit neer op een toegestane financiering met kortlopend geld van afgerond € 4,573 miljoen. In de met de BNG Bank N.V. afgesloten financieringsovereenkomst is met deze financieringslimiet rekening gehouden.
Uit onderstaand overzicht blijkt dat na confrontatie met de financieringsbehoefte de kasgeldlimiet in de jaren 2021 en 2022 zal worden overschreden. Als blijkt dat gedurende drie achtereenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet wordt overschreden dan zal de financieel toezichthouder dit meewegen bij de beoordeling van het begrotingstoezicht. Om die reden zal bij overschrijding van de kasgeldlimiet als gevolg van een toename van de financieringsbehoefte tot consolidatie van de leningenportefeuille worden overgegaan.

BEREKENING KASGELDLIMIET MJB 2021-2024

Kasgeldlimiet x € 1.000

2021

2022

2023

2024

Begrotingstotaal

53.800

54.600

54.900

55.300

Toegestaan kasgeldlimiet (8,5%)

4.573

4.641

4.667

4.701

Ruimte kasgeldlimiet x € 1.000

2021

2022

2023

2024

Financieringsbehoefte

5.377

9.210

2.259

733

Kasgeldlimiet

4.573

4.641

4.667

4.701

Ruimte

-804

-4.569

2.408

3.968

Koersrisicobeheer
De gemeente Bloemendaal heeft buiten de (verplichte) deelname aan het schatkistbankieren bij het Rijk geen overtollige middelen uitstaan. Ingevolge het treasurystatuut mag slechts worden uitgezet in vastrentende waarden. Omdat daarbij de nominale waarde gegarandeerd is wordt er geen koersrisico gelopen. Met het schatkistbankieren is het beleggingsrisico waaraan de gemeente wordt blootgesteld geminimaliseerd.

Renterisiconorm
Als maatstaf voor de vaste schuld is door het ministerie van BZK de renterisiconorm ontwikkeld. Jaarlijks mogen de verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer dan 20% van het begrotingstotaal bedragen. Omdat deze norm niet overschreden mag worden, ontstaat er een spreiding van opgenomen geldleningen en daardoor ook van rente-aanpassingsdata en looptijden. Voor het begrotingsjaar 2021 en volgende jaren wordt aan de renterisiconorm voldaan. Voor een overschrijding van de renterisiconorm kan bij de financieel toezichthouder ontheffing worden aangevraagd wat meegewogen wordt bij de beoordeling van het begrotingstoezicht.

BEREKENING RENTERISICONORM 2021-2024

(bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

1

Renteherzieningen

-

-

-

-

2

Aflossingen

1.150

1.150

1.150

1.150

3

Renterisico (1+2)

1.150

1.150

1.150

1.150

4

Renterisiconorm

10.760

10.920

10.980

11.060

5a

Ruimte onder renterisiconorm

9.610

9.770

9.830

9.910

5b

Overschrijding renterisiconorm

-

-

-

-

Berekening renterisiconorm

2021

2022 

 2023

2024

4a

Begrotingstotaal 

 €   53.800

 €   54.600

 €   54.900

 €   55.300

4b

Percentage 

20%

20%

20%

20%

Renterisiconorm (4a x 4b)

 €  10.760

 €  10.920

 €  10.980

 €  11.060

Conclusie is dat de gemeente Bloemendaal voldoet aan de renterisiconorm.

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 08:19:06 met de export van 11/18/2020 15:47:41