Begroting 2021
portal

DE PARAGRAFEN 2021

Financiering

Ontwikkelingen

Algemene ontwikkelingen

De uitgaande en inkomende geldstromen van de gemeente houden geen gelijke tred en zijn sterk afhankelijk van het investeringsvolume, de voortgang van investeringsprojecten en de spreiding van de jaarlijkse reguliere uitgaven en inkomsten. Ondanks de ontvangen middelen van de aandelenverkoop Eneco zal de komende jaren de financieringsbehoefte voor de onderhanden en geplande investeringen voor onderwijshuisvesting, wegen en riolering onverminderd groot blijven en de schuldpositie op lange termijn negatief beïnvloeden. Continuering van het beleid volgens de nota Bloemendaal duurzaam financieel houdbaar is noodzakelijk om de voorziene toename van de schuldpositie te beheren. In de meerjarenbegroting is met een toename van de rentekosten rekening gehouden. De financieringsbehoefte wordt via een periodieke bijstelling van de liquiditeitsprognose gemonitord. Dit is nodig om de liquiditeitspositie op orde en onder controle te houden waardoor tijdig en adequaat kan worden gereageerd op de geld- en de kapitaalmarkt. De voortdurende financieringsbehoefte zal vooralsnog met kasgeldleningen worden opgevangen. Deze vorm van financiering is met de huidige markt voordeliger dan het aantrekken van nieuwe (langlopende) geldleningen. Echter wetgeving noodzaakt tot consolidatie over te gaan om voortdurende overschrijding van de kasgeldlimiet te voorkomen en de renterisiconorm te borgen.

Rente ontwikkelingen
In de begroting is voor investeringen gerekend met een rentepercentage van 1% zoals opgenomen in de Kadernota 2021. De ontwikkeling van de rentetarieven op de geld- en kapitaalmarkt wordt nauwlettend gevolgd. De gemeente Bloemendaal heeft hier in het geheel geen invloed op en zal de tarieven als een gegeven moeten aanvaarden.

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 08:19:06 met de export van 11/18/2020 15:47:41