Begroting 2021
portal

Meerjarenbegroting

Meerjarenbegroting 2021-2024

Na het vaststellen van de Kadernota 2021 is een aanvang gemaakt met het opstellen van de begroting 2021 -2024. In de begroting wordt beleid uitgezet op basis van verwachte financiële mogelijkheden. De financiële positie is vaak onzeker omdat deze niet alleen afhankelijk is van de inzet / realisatie van eigen beleid, maar ook van de invloed van rijksbeleid, economische en nieuwe ontwikkelingen.

Uitkomsten meerjarenbegroting 2021 - 2024

- = nadeel     + = voordeel

Meerjarenbegroting  2021 - 2024  x  € 1.000

2021

2022

2023

2024

1

Stand meerjarenbegroting in PRIMAIRE begroting 2020

624

255

392

392

Reeds genomen raadsbesluiten na begrotingsvaststelling:

- Vaststellen Verordening Afvalstoffenheffing

6

6

6

6

- Aanpassing bijdragen begroting VRK 2021-2024

-105

-130

-115

-115

a

Zomernota 2020

-32

-31

-8

-8

b

Mutaties meerjarenbegroting 2021-2024 (saldo lasten en baten)

-530

-455

-342

-76

2

BIJGESTELDE STAND meerjarenbegroting 2021-2024 inclusief mutaties

-37

-354

-66

200

Eliminatie opgenomen incidentele lasten en baten

187

-280

0

0

Saldo materieel na correctie incidentele lasten en baten

-223

-73

-66

200

c

Nog vast te stellen nieuwe voorstellen 1 t/m 19 door de raad

225

304

309

315

3

Saldo materieel na correctie incidentele lasten en baten

2

231

243

515

De opstelling van de begroting 2021 begint met de jaarschijf 2021 van de primaire begroting 2020, met vervolgens de financiële consequenties van reeds genomen raadsbesluiten. In regel a zijn de structurele consequenties van de Zomernota 2020 te vinden en in regel b het saldo van de mutaties conform de uitgangspunten van de Kadernota en/of binnen het bestaande beleid van de gemeenteraad. Vervolgens geeft regel 2 dan de bijgestelde stand aan van de meerjarenbegroting inclusief mutaties. In regel 2c zijn de consequenties te zien van nieuwe voorstellen.

Regel 3 geeft het saldo weer na correctie voor incidentele lasten en baten en is van belang voor inzicht in het materieel, reëel en duurzaam begrotingsevenwicht. Voor alle jaren is nu sprake van een positief saldo.

Mutaties
Op grond van de kadernota 2021 en geschetste nieuwe, autonome ontwikkelingen, zijn financiële mutaties in de begroting verwerkt. Deze worden toegelicht in de begroting als een mutatie (of met elkaar samenhangende mutaties) groter is dan € 100.000.

Nieuwe voorstellen
Wij doen u een aantal nieuwe voorstellen, waaronder investeringsvoorstellen en een voorstel betreffende een verhoging van de opbrengst onroerende zaakbelasting. In het financiële overzicht (regel c) ziet u de impact daarvan in de regel ‘nog vast te stellen nieuwe voorstellen’.

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 08:19:06 met de export van 11/18/2020 15:47:41