Begroting 2021
portal

Financiële positie

Berekening begrotingssaldo 2021

- = nadeel     + = voordeel

Meerjarenbegroting  2021 - 2024   x  € 1.000

2021

1

Stand meerjarenbegroting in PRIMAIRE begroting 2020

624

Reeds genomen raadsbesluiten na begrotingsvaststelling:

- Vaststellen Verordening Afvalstoffenheffing

6

- Aanpassing bijdragen begroting VRK 2021-2024

-105

a

Zomernota 2020

-32

b

Mutaties meerjarenbegroting 2021-2024 (saldo lasten en baten)

-530

2

BIJGESTELDE STAND meerjarenbegroting 2021-2024 inclusief mutaties

-37

Eliminatie opgenomen incidentele lasten en baten

187

Saldo materieel na correctie incidentele lasten en baten

-223

c

Nog vast te stellen nieuwe voorstellen 1 t/m 19 door de raad

225

3

Saldo materieel na correctie incidentele lasten en baten

2

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 08:19:06 met de export van 11/18/2020 15:47:41