Begroting 2021
portal

Financiële positie

EMU saldo 2021

2020

2021

2022

Bedragen x € 1.000

volgens realisatie t/m augustus 2020, aangevuld met raming resterende periode

volgens
begroting
2021

volgens
MJB

+ 1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

11.893

-379

-523

+ 2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

2.317

2.372

2.574

+ 3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

1.262

1.130

1.216

- 4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

8.766

8.477

7.327

+ 5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

0

0

0

+ 6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voorzover niet op exploitie verantwoord

0

0

0

- 7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

0

0

0

+ 8

Baten bouwgrondexploitatie voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

16

16

16

- 9

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

1.176

1.212

1.056

- 10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

0

0

0

11a

Verkoop van effecten: gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

nee

nee

nee

- 11b

Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

Berekend EMU-saldo

5.546

-6.551

-5.100

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 08:19:06 met de export van 11/18/2020 15:47:41