Begroting 2021
portal

Financiële positie

Geprognoticeerde balans 2021

ACTIVA (bedragen x € 1.000)

Begroting 2021

1.

Vaste Activa

1a

Immateriële vaste activa

0

1b

Materiële vaste activa

- investeringen met een economisch nut

31.776

- investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden gegeven

23.043

- investeringen in openbare ruimte met alleen maatschappelijk nut

6.368

1c

Financiële vaste activa

- kapitaalverstrekking aan deelnemingen

345

- kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen

34

- overige langlopende leningen

770

- overige uitzettingen met een looptijd >1 jaar

0

2.

Vlottende Activa

2a

Voorraden

- grond/ en hulpstoffen niet in exploitatie genomen bouwgronden

0

- onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

0

2b

Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar

6.000

2c

Liquide Middelen

562

2d

Overlopende activa

776

PASSIVA (bedragen x € 1.000)

Begroting 2021

3.

Vaste Passiva

3a

Eigen vermogen

- algemene reserve

29.321

- bestemmingsreserves

7.796

- gerealiseerd resultaat

0

3b

Voorzieningen

2.984

3c

Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer

- onderhandse leningen

20.350

- waarborgsommen

0

4.

Vlottende Passiva

Kasgeldlening

4a

Netto vlottende schulden korter dan één jaar

- banksaldo

0

- overige schulden

6.422

4b

Overlopende passiva

2.800

Totaal Passiva

69.673

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 08:19:06 met de export van 11/18/2020 15:47:41