Begroting 2021
portal

DE PARAGRAFEN 2021

Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit van Bloemendaal bestaat uit het geheel van middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om risico’s in financiële zin af te dekken. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen incidentele en structurele weerstandscapaciteit.

Beschikbare incidentele weerstandscapaciteit 

Bufferreserve

€ 1.544.742

Flexibele algemene reserve

€ 8.690.528

Reserve afbouw schulden

€ 19.292.684

Totaal incidentele weerstandscapaciteit:

€ 29.527.954

De incidentele weerstandscapaciteit is het vermogen om calamiteiten eenmalig op te vangen. Het zijn de direct aan te wenden middelen voor financiële tegenvallers, dit betreft de flexibele algemene reserve, de bufferreserve en de reserve afbouw schulden. Bestemmingsreserves rekenen we niet mee omdat de onttrekking uit deze reserves direct invloed heeft op de dekking van kosten in meerjarenperspectief. Ook worden de stille reserves buiten beschouwing gelaten. Indicatief is wel een ratio incidenteel weerstandsvermogen inclusief stille reserves opgenomen.

Beschikbare structurele weerstandscapaciteit

  • OZB woningen 5% boven macronorm (geen ruimte)

€  0

  • Onvoorzien

€ 50.000

  • Ombuigingsruimte (3% beïnvloedbare lasten)

€ 1.469.250

Totaal:

€ 1.519.250

Structurele weerstandscapaciteit betreft de middelen die permanent (jaarlijks in meerjarenperspectief) ingezet kunnen worden om tegenvallers op te vangen. Conform de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing is uitgegaan van een OZB-tarief 5% boven de macronorm (maar daar is geen ruimte meer) en een ombuigingsruimte van 3% van de beïnvloedbare lasten. Ook is er sprake van een structurele post onvoorzien.

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 08:19:06 met de export van 11/18/2020 15:47:41