Begroting 2021
portal

DE PARAGRAFEN 2021

Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Berekening van de benodigde weerstandscapaciteit (de risico's)

De berekening is conform de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing 2015.
Een gemeente is vrij om zelf de uitgangspunten en systematiek vast te stellen hoe het weerstandsvermogen wordt berekend. De manier om hiermee om te gaan is vastgelegd in de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing 2015 Gemeente Bloemendaal. De gehanteerde methode is normatief voor wat betreft risico’s in de klasse ‘laag’ en specifiek voor de risico’s in de klassen ‘gemiddeld‘ en ’hoog’. De klasse ‘laag’ omvat veel risico’s waarvan het niet doenlijk en zinvol is om voor elk risico apart een waardering in geld aan te geven. Daarom wordt voor alle kleine en onbekende risico’s samen 3% van de beïnvloedbare lasten genomen. Risico’s ‘midden’ en ‘hoog’ worden gewaardeerd in geld conform onderstaande systematiek. Bij risico’s uit de klasse ‘midden’ wordt rekening gehouden met 30% van de geschatte financiële gevolgen, bij risico’s ‘hoog’ is dat 60%. Voor risico’s uit de klassen ‘hoog’ en ‘midden’ wordt onderscheid gemaakt in structurele en incidentele risico’s.

Het overzicht van risico’s wordt jaarlijks geactualiseerd bij begroting en jaarrekening. De lijst kan worden beschouwd als een zo goed mogelijke inschatting op basis van de beschikbare informatie.

Onderstaand is een overzicht te zien van de risico’s die niet op een of andere manier zijn ondervangen (waar geen voorziening voor is gevormd of verzekering voor is aangegaan) en die een financieel gevolg kunnen hebben.

 Berekening benodigde weerstandscapaciteit (risico's)

Maximaal
risico

Kans

%

Incidenteel
risico

Structureel
risico

1

Tegenvallers bij uitvoering van de APPA

PM

2

Tegenvallers bij outsourcing

PM

3

Vm. grondexploitatie Vijverpark Overveen

€ 96.500

€ 96.500

€ 0

4

Vm. grondexploitatie Haringbuys

€ 87.600

€ 87.600

5

Remu claim n.a.v. verkoop aandelen Eneco

PM

6

Herverdeling algemene uitkering gemeentefonds

hoog

€ 600.000

7

Open einde regelingen / decentralisatie taken Rijk (zoals Jeugdzorg, WMO, WWB, leerlingenvervoer, Paswerk). Het risico is berekend op 10% van de lasten sociaal domein.

€ 1.250.000

hoog

60%

€ 750.000

8

Explosievenopsporing en -ruiming. Mogelijk dienen hiervoor onverwachts substantiële kosten gemaakt te worden.

€ 500.000

midden

30%

€ 150.000

9

Coronacrisis. Opbrengsten kunnen tegenvallen, kosten kunnen hoger uitvallen en mogelijk zijn er structurele consequenties.

PM

PM

10

Weerstandsvermogen risico's laag en onbekend (3% van de beïnvloedbare lasten)

laag

€ 1.469.250

TOTAAL

1.803.350

1.350.000

1. Tegenvallers bij uitvoering van de APPA

Omschrijving:

Tegenvallers bij uitvoering van de APPA.

Impact:

P.M.

APPA: Bij de daadwerkelijke pensionering van wethouders (na hun 65e) moet nog een bedrag worden nabetaald voor de actuariële ophoging van het wethouderspensioen. Om welk geldbedrag het gaat valt niet te zeggen. Verder bestaat het risico dat door (verdere) renteverlaging de gemeente moet bijstorten i.v.m. de APPA-verplichtingen.

2. Tegenvallers bij outsourcing / transitie GRIT/ICT

Omschrijving:

Tegenvallers bij outsourcing / transitie GRIT/ICT

Impact:

P.M.

GRIT is de lichte gemeenschappelijke regeling, die voor Heemstede en Bloemendaal het IT beheer uitvoert. Naar aanleiding van de in 2017 uitgevoerde Gateway review is besloten het door GRIT uitgevoerde beheer van onze ICT systemen te outsourcen naar een externe partij. Met de outsourcing verandert de GRIT van een beheersorganisatie naar een regie-organisatie. Tijdens de transitiefase kunnen de kosten hoger uitkomen dan verwacht

3. Vm. grondexploitatie Vijverpark Overveen

Omschrijving:

Vm. grondexploitatie Vijverpark Overveen.

Impact:

€ 96.500

De grondexploitatie is per balansdatum 31 december 2016 geliquideerd. Er zijn verplichtingen opgenomen voor de afrondende werkzaamheden. Resteert tot 31 december 2021 het risico voor claims planschade.

4. Vm. grondexploitatie Haringbuys

Omschrijving:

Vm. grondexploitatie Haringbuys

Impact

€ 87.600

De grondexploitatie is per balansdatum 31 december 2016 geliquideerd. Er zijn verplichtingen opgenomen voor de afrondende werkzaamheden. Resteert tot 31 december 2021 het risico voor claims planschade.

5. REMU claim n.a.v. verkoop van aandelen Eneco

Omschrijving:

REMU claim n.a.v. verkoop van aandelen Eneco

Impact:

P.M.

Bij de verkoop van de aandelen in Eneco Groep N.V. (hierna Eneco) in 2020 is de koper gevrijwaard van de claim van de oud-aandeelhouders van REMU N.V. (hierna REMU). Samenvattend stelt REMU dat Eneco door het juridisch verzet tegen de Splitsingswet verhinderd heeft dat Eneco vóór 31 december 2010 geprivatiseerd is en dat REMU daardoor een contractueel afgesproken privatiseringsvergoeding niet ontvangen heeft. Eneco betoogt op hoofdlijnen dat Eneco, inclusief REMU, niet vóór 31 december 2010 verkocht is en dat de aandeelhouders daartoe geen plan hadden. De hoogte van claim bedraagt nominaal EUR 133 miljoen. De totale claim bedraagt het nominale bedrag vermeerderd met de wettelijke handelsrente vanaf 1 juli 2009. Omdat de kans van de claim als laag wordt ingeschat wordt dit als PM post gelabeld en wordt geen bedrag opgenomen.

6. Herverdeling algemene uitkering Gemeentefonds

Omschrijving:

Herverdeling algemene uitkering Gemeentefonds

Impact:

Hoog, het berekende risico is € 600.000 structureel

Herverdeeleffecten onderhoud gemeentefonds vanaf naar verwachting 2022. Het zou voor Bloemendaal indicatief om een nadeel kunnen gaan in de orde van € 750.000 tot € 1,25 miljoen wat betreft het cluster sociaal domein. De effecten voor het overige 'klassieke' deel en Overige Eigen Middelen (OEM) zijn (augustus 2020) nog onbekend. Een deel van het onderzoek richt zich specifiek op de eigen inkomsten van gemeenten: de capaciteit om onroerendezaakbelasting (ozb) te heffen en de Overige Eigen Middelen. Onder die eigen inkomsten vallen de overige belastingen zoals toeristenbelasting, parkeerbelasting en eigen middelen zoals winst grondexploitatie, dividend en erfpacht. Omdat Bloemendaal veel OEM inkomsten heeft en mogelijk de korting op het OZB verdiencapaciteit groter wordt, zou Bloemendaal hier hard door geraakt kunnen worden.

7. Open einde regelingen / decentralisatie taken sociale domein

Omschrijving:

Open einde regelingen / decentralisatie taken sociaal domein

Impact:

Hoog, het berekende risico is € 750.000

Open einde regelingen / decentralisatie taken Rijk (zoals Jeugdzorg, WMO, WWB, leerlingenvervoer, Paswerk). Voor inschatting van het structurele risico wordt 10% van de variabele lasten sociaal domein berekend.

8. Explosievenopsporing en -ruiming

Omschrijving:

Mogelijk zijn incidenteel extra middelen nodig voor explosievenopsporing en -ruiming.

Impact:

Midden

Het berekende risico is € 150.000

9. Corona crisis

Omschrijving:

Voorjaar 2020 wordt de wereld geconfronteerd met de corona crisis, met naast veel menselijk leed, onzekere financieel-economische gevolgen. Tot de crisis wegebt zullen er tegenvallers zijn in geraamde opbrengsten en zullen wellicht extra kosten gemaakt moeten worden. Naast incidentele gevolgen zijn er mogelijk structurele gevolgen.

Impact:

P.M.

Meer lasten en minder baten in 2021, mogelijk een structurele doorwerking.

10. Risico's laag en onbekend

Omschrijving:

Conform de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing 2015 wordt voor risico's laag en onbekend 3% van de beïnvloedbare lasten berekend.

Impact:

Laag

Weerstandsvermogen risico's laag en onbekend (3% van beïnvloedbare lasten).

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 08:19:06 met de export van 11/18/2020 15:47:41