Begroting 2021
portal

PROGRAMMA'S 2021

Bestuur en Ondersteuning

Wat mag het kosten?

Bestuur en ondersteuning

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Lasten:

-13.035

-13.627

-13.152

-13.504

-14.014

-14.014

Baten:

36.968

50.578

37.582

37.648

38.508

38.508

Resultaat voor reservering

23.933

36.951

24.429

24.144

24.494

24.494

Toevoeging aan de reserves

-2.582

-13.653

-552

-161

-337

-337

Onttrekking aan de reserves

6.698

1.759

402

229

230

230

Resultaat na reservering

28.049

25.058

24.279

24.212

24.387

24.387

Aansluiting met voorgaande begroting (x € 1.000)

Begroting 2020

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Programmabegroting 2020 - 2024 (t/m juli 2020)

25.058

24.279

24.212

24.387

24.387

Mutaties MJB 2021-2024

489

739

563

704

Nieuwe stand MJB 2021-2024

25.058

24.768

24.951

24.950

25.091

Omschrijving taakveld

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Bestuur

-1.610

-1.690

-1.916

-1.953

-1.991

-2.025

Burgerzaken

-684

-607

-620

-652

-673

-658

Beheer overige gebouwen en gronden

976

81

85

88

91

93

Overhead

-8.572

-8.878

-8.601

-8.590

-8.553

-8.620

Treasury

478

13.934

190

191

192

193

OZB woningen

8.137

8.070

8.274

8.451

8.595

8.749

OZB niet-woningen

1.576

1.549

1.678

1.734

1.758

1.789

Parkeerbelasting

1.365

1.656

1.788

1.852

1.917

1.952

Belastingen overig

782

819

793

38

38

39

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

21.428

22.041

22.762

23.516

23.951

24.312

Overige baten en lasten

57

-21

-46

-246

-611

-701

Mutaties reserves

4.475

-11.863

343

169

169

169

Resultaat van de rekening van baten en lasten

-359

-30

37

354

66

-200

Totaal

28.049

25.058

24.768

24.951

24.950

25.091

 Uitsplitsing begroting 2021 per taakveld (x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldi

0.1

Bestuur

-1.933

17

-1.916

0.2

Burgerzaken

-969

349

-620

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-240

325

85

0.4

Overhead

-9.318

717

-8.601

0.5

Treasury

-31

221

190

0.61

OZB woningen

-513

8.787

8.274

0.62

OZB niet-woningen

-458

2.135

1.678

0.63

Parkeerbelasting

1.788

1.788

0.64

Belastingen overig

793

793

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

22.762

22.762

0.8

Overige baten en lasten

-46

-46

0.10

Mutaties reserves

343

343

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

37

37

Totaal

-13.507

38.275

24.768

Toelichting taakveld 0.4 Overhead

Toelichting mutaties MJB 2021-2024 > € 100.000: jaarschijf 2021

Bedrag x € 1.000

 +/+ = voordeel; -/- = nadeel

Voortzetting flexibele schil externe inhuur (incidenteel)

-150

Voortzetting inhuur capaciteit beantwoording (raads)vragen (incidenteel)

-150

Loonstijging 2,1 % cf. kadernota 2021 en aanpassing toerekening uren op programma 0

-104

Algemene uitkering en integratie-uitkering sociaal domein t/m mei circulaire 2020

205

Lagere rentelasten

166

Verhoging opbrengst onroerende zaakbelasting

98

Resultaat mutaties meerjarenbegroting 2021-2024 (saldo lasten en baten)

530

Per saldo diverse voordelen en nadelen programma 0 Bestuur en ondersteuning

-106

Totaal

489

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 08:19:06 met de export van 11/18/2020 15:47:41