Begroting 2021
portal

DE PARAGRAFEN 2021

Onderhoud kapitaalgoederen

1a. Wegen

Beleidskader
Het groot wegonderhoud wordt planmatig uitgevoerd op basis van de systematiek van rationeel wegbeheer. De kosten van het groot onderhoud worden gedekt via de voorziening rationeel wegbeheer. Wegreconstructies (geheel vervangen van de weg en fundering) worden gefinancierd door middel van investeringskredieten.

Kwaliteitsniveau
Voor de fiets- en voetpaden wordt de beeldkwaliteit “basis” gehanteerd. Voor overige wegen geldt de beeldkwaliteit “laag”.

Beheers- en onderhoudsplannen
Het wegbeheerplan 2019-2022 is op 13 december 2018 door de gemeenteraad vastgesteld.

Financiële consequenties
In ons beleidskader is vastgelegd dat we de voorziening rationeel wegbeheer structureel met voldoende middelen voeden om het groot wegonderhoud volgens het wegbeheerplan uit te kunnen voeren.
Er zijn voldoende dekkingsmiddelen in de begroting geraamd om het wegbeheerplan 2019-2022 en de daaruit volgende onderhoudsplannen uit te voeren.

Achterstallig onderhoud?

Er is geen achterstallig onderhoud.

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 08:19:06 met de export van 11/18/2020 15:47:41