Begroting 2021
portal

DE PARAGRAFEN 2021

Onderhoud kapitaalgoederen

1b. Openbare verlichting

Beleidskader
Openbare verlichtingsbeleid is vastgelegd in het beleidsplan openbare verlichting 2016-2026, vastgesteld door de raad in april 2016. De belangrijkste beleidsuitgangspunten zijn:

  • Lichtmasten en armaturen worden vervangen aan het eind van de economische levensduur
  • Bij vervanging van armaturen wordt duurzame (led)verlichting toegepast
  • De doelstellingen van het Energie-akkoord ten aanzien van energiebesparing worden nagestreefd, o.a. door toepassing van dimbare verlichting
  • In het buitengebied wordt geen nieuwe verlichting aangebracht en waar mogelijk verlichting verwijderd
  • Lichthinder en lichtvervuiling worden zo veel mogelijk voorkomen
  • Het tempo van vervanging van de verlichting wordt bepaald door de in de begroting beschikbare middelen

Kwaliteitsniveau

De openbare verlichting wordt beheerd op beeldkwaliteit “basis”.

Beheers- en onderhoudsplannen
Het beleidsplan bevat tevens het beheerplan voor de periode 2016-2019. Op basis van dit plan worden jaarlijks onderhoudsplannen vastgesteld door het college. Het onderhoud bestaat in hoofdzaak uit (straat- of wijkgerichte) vervanging van lichtmasten en armaturen en daarnaast uit schadereparatie en storingsafhandeling.

Financiële consequenties
Bij de vaststelling van het beleidsplan is vastgelegd dat de beschikbare budgetten leidend zijn voor het tempo van uitvoering van vervangingsplannen. Er zijn structurele investeringskredieten voor vervanging van lichtmasten en armaturen opgenomen in de begroting. De kredieten zijn toereikend om jaarlijks ca. 500 armaturen en ca. 100 lichtmasten te vervangen.

Achterstallig onderhoud?

Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 08:19:06 met de export van 11/18/2020 15:47:41