Begroting 2021
portal

DE PARAGRAFEN 2021

Onderhoud kapitaalgoederen

3b. Beschoeiingen

Beleidskader
Onderhoud en vervanging van beschoeiingen wordt planmatig uitgevoerd op basis van een door de raad vastgesteld beheerplan en door het college vastgestelde onderhoudsplannen.
De vervangingskosten worden gedekt door investeringskredieten.

Kwaliteitsniveau
Aan beschoeiingen en keermuren wordt de functionele eis gesteld dat de oeverbescherming op veilige wijze gewaarborgd is.

Beheers- en onderhoudsplannen
Het beheerplan bruggen en beschoeiingen 2016-2020 is vastgesteld door de gemeenteraad op 30 maart 2016. Uit het beheerplan 2016-2020 volgen jaarlijkse vervangingsplannen.
Het beheerplan bruggen en beschoeiingen 2021-2024 is in voorbereiding en wordt naar verwachting in november of december 2020 door de gemeenteraad vastgesteld.

Financiële consequenties in de begroting
De geraamde kosten voor klein onderhoud en vervangingen (kleiner dan € 25.000) worden als budget in de begroting opgenomen. Hogere lasten voor vervanging van beschoeiingen worden via investeringskredieten in de begroting opgenomen.

Achterstallig onderhoud
Er is geen achterstallig onderhoud.

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 08:19:06 met de export van 11/18/2020 15:47:41