Begroting 2021
portal

DE PARAGRAFEN 2021

Onderhoud kapitaalgoederen

1c. Bruggen

Beleidskader
De uitgangspunten voor het beheer van de gemeentelijke bruggen zijn vastgelegd in het beheerplan bruggen en beschoeiingen 2016-2020.
Groot onderhoud van bruggen wordt ten laste van de voorziening bruggen uitgevoerd.
Voor vervanging worden investeringskredieten beschikbaar gesteld.
Bij groot onderhoud en vervanging worden duurzame en onderhoudsarme materialen en constructies toegepast.

Kwaliteitsniveau
De bruggen worden beheerd op het beeldkwaliteitsniveau “basis”.

Beheers- en onderhoudsplannen
Het beheerplan bruggen en beschoeiingen 2016-2020 beschrijft op welke wijze de bruggen worden beheerd en bevat een meerjarenonderhoudsplan. Op basis daarvan wordt jaarlijks een onderhoudsplan vastgesteld door het college.
Het beheerplan bruggen en beschoeiingen 2021-2024 is in voorbereiding en wordt naar verwachting in november of december 2020 door de gemeenteraad vastgesteld.

Financiële consequenties

Voor nieuwbouw en vervanging van bruggen worden investeringskredieten beschikbaar gesteld. Het groot onderhoud volgens de meerjarenplannen uit het beheerplan wordt ten laste van de voorziening bruggen gebracht. De stortingen in de voorziening bruggen in de periode 2021-2024 zijn toereikend om de geplande werkzaamheden uit te voeren. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 08:19:06 met de export van 11/18/2020 15:47:41