Begroting 2021
portal

DE PARAGRAFEN 2021

Onderhoud kapitaalgoederen

4a. Openbaar groen

Beleidskader
Groot onderhoud aan laanbomen vindt plaats op basis van de Meerjarenplanning renovatie laanbomen (zie beleidskaders programma Sport, Cultuur en Recreatie).
Groot onderhoud aan plantsoenen vindt plaats op basis van het rapport Technische Staat Groen gemeente Bloemendaal.

Kwaliteitsniveau
Het gewenste kwaliteitsniveau voor groen is de door de raad vastgestelde beeldkwaliteit ‘basis’. (Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte Bloemendaal en Bennebroek).

Beheers- en onderhoudsplannen

Het beheer wordt uitgevoerd op basis van het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte (Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte Bloemendaal en Bennebroek)

Het onderhoud wordt uitgevoerd op basis van het Groenbestek.

Financiële consequenties
Jaarlijks wordt in de begroting het benodigde budget voor (groot) onderhoud opgenomen. Er zijn structureel voldoende dekkingsmiddelen in de begroting geraamd om de inrichting en het beheer van het openbaar groen volgens de basiskwaliteit uit te voeren.

Achterstallig onderhoud?

Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 08:19:06 met de export van 11/18/2020 15:47:41