Begroting 2021
portal

DE PARAGRAFEN 2021

Onderhoud kapitaalgoederen

3a. Water

Beleidskader
Vervanging en onderhoud van drainagesystemen vindt planmatig plaats op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2017-2021, waarin opgenomen het Grondwaterbeleidsplan en Grondwaterbeheerplan. De kosten worden ten laste gebracht van de rioolexploitatie. De kosten van het grondwaterbeheer worden structureel gedekt door de rioolheffing.

Kwaliteitsniveau
In het GRP zijn maatstaven opgenomen voor aanleg of vervanging van drainage.

Beheers- en onderhoudsplannen
Het GRP heeft een looptijd tot en met 2021. In het GRP zijn onderhouds- en vervangingsplannen opgenomen.

Financiële consequenties
In het GRP zijn meerjarenplanningen en –ramingen voor aanleg, onderhoud en vervanging van drainage opgenomen. De benodigde budgetten en investeringskredieten zijn opgenomen in de begroting.
De baten (uit de rioolheffing) zijn structureel in evenwicht met de lasten.

Achterstallig onderhoud
Er is geen achterstallig onderhoud.

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 08:19:06 met de export van 11/18/2020 15:47:41