Begroting 2021
portal

DE PARAGRAFEN 2021

Onderhoud kapitaalgoederen

2. Riolering

Beleidskader
Vervanging en onderhoud van riolering vindt planmatig plaats op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2017-2021, vastgesteld door de gemeenteraad op 28 september 2017. De kosten worden ten laste gebracht van de rioolexploitatie. De kosten van het rioolbeheer worden structureel gedekt door de rioolheffing.

Kwaliteitsniveau
In het GRP zijn ingrijpmaatstaven opgenomen voor reparatie of vervanging van riolering.

Beheers- en onderhoudsplannen
Het huidige GRP heeft een looptijd tot en met 2021.

Financiële consequenties
In het GRP zijn meerjarenplanningen en –ramingen voor onderhoud en vervanging van riolering opgenomen. De benodigde budgetten en investeringskredieten zijn opgenomen in de begroting.
De baten (uit de rioolheffing) zijn structureel in evenwicht met de lasten.

Achterstallig onderhoud
Er is geen achterstallig onderhoud.

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 08:19:06 met de export van 11/18/2020 15:47:41