Begroting 2021
portal

DE PARAGRAFEN 2021

Onderhoud kapitaalgoederen

5. Gebouwen en woningen

Beleidskader
De gemeente is als eigenaar, verhuurder en gebruiker verantwoordelijk voor het in stand houden en onderhouden van haar gebouwen en woningen zodat een normaal en veilig gebruik mogelijk is.

Kwaliteitsniveau
Het uitgangspunt is dat de gemeentelijke gebouwen en woningen sober maar doelmatig worden onderhouden.

Beheers- en onderhoudsplannen

Alle werkzaamheden (kosten) voor het beheer en onderhoud zijn in een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) opgenomen. Het MJOP 2020-2024 is op 12 december 2019 door de gemeenteraad vastgesteld.

Het MJOP is in eigen beheer opgezet met behulp van een geautomatiseerd systeem en wordt beheerd in samenwerking met de gemeente Heemstede. Jaarlijks wordt het MJOP geactualiseerd op basis van inspecties, uitgevoerd onderhoud en mutaties van het bezit.

Er worden binnen het MJOP drie soorten onderhoud uitgevoerd:

1.

Dagelijks onderhoud

Doel is om het gebouw en de installaties in de staat te houden die nodig is voor dagelijkse functievervulling.

2.

Cyclisch / periodiek onderhoud
Onderhoud waarbij in de regel geen vernieuwing plaatsvindt, zoals schilderwerk. Dit betreft terugkerend onderhoud met een zekere cyclus.

3.

Groot onderhoud

Onderhoud, waarbij veelal onderdelen van het gebouw of de installaties moeten worden vervangen, zoals vernieuwing van een dak of vervanging van de cv-installaties.

Voor verandering aan gebouwen, niet zijnde onderhoud, dat wil zeggen modificaties, innovaties en renovaties (MIR), wordt op projectmatige basis een beroep gedaan op de flexibele algemene reserve.
De komende jaren zullen de volgende onderwerpen welke van invloed zijn op het vastgoed gekapitaliseerd moeten worden.

  • Een sectorale routekaart voor maatschappelijk gemeentelijk vastgoed zal opgesteld worden voor gemeente Bloemendaal, gebaseerd op de sectorale routekaart die gepubliceerd is in april 2020 door VNG. Deze gemeentelijke routekaart houdt rekening met de wettelijke normering voor gebouwen met een kantoorfunctie (minimaal label C certificaat in 2023). Daarnaast worden er in de routekaart maatregelen getroffen om het energieverbruik te reduceren.
  • De termijn om voor 2024 alle asbesthoudende materialen te verwijderen uit (gemeentelijke) objecten is door het rijk uitgesteld tot 2028. Met huidige saneer capaciteit en geldende regelgeving is 2024 niet haalbaar.

Financiële consequenties
De te verwachten onderhoudskosten per jaar aan de gemeentelijke gebouwen alsmede de jaarlijkse storting in de voorziening conform het geactualiseerde MJOP, zijn de in de begroting opgenomen en toereikend.
De voorziening is toereikend om het nog uit te voeren onderhoud te bekostigen.
De 2 genoemde punten onder hoofdstuk MIR zullen niet gedekt kunnen worden via het MJOP maar zullen separaat worden aangevraagd.

Achterstallig onderhoud?
Door jaarlijks de technische situatie(s) te beoordelen, wordt achterstallig onderhoud voorkomen.

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 08:19:06 met de export van 11/18/2020 15:47:41